Αν και η αντιμετώπιση του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό, στη χώρα μας, κρίνεται απαραίτητη η εξέλιξη των υφιστάμενων δομών ευαισθητοποίησης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Οι παραδοσιακές τεχνικές επιβολής του νόμου δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων τάσεων της ριζοσπαστικοποίησης και απαιτείται, συνεπώς, ευρύτερη προσέγγιση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Στην ευρύτερη αυτή προσέγγιση πρέπει να συμμετέχει το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων και της κοινωνίας εν γένει.