Στόχος της παρούσας Δράσης είναι η διαρκής εκπαίδευση και η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών «πρώτης γραμμής». Προκειμένου να επιτευχθεί η πρόληψη στον τομέα της υποστήριξης της τρομοκρατίας και της προώθησης της εξτρεμιστικής ιδεολογίας, απαιτείται η ενεργός συμμετοχή – εμπλοκή ευρέως φάσματος φορέων. Ειδικότερα, η κατάλληλη εκπαίδευση των αστυνομικών πρώτης γραμμής, του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης, των τελωνειακών υπαλλήλων, των λιμενικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Ασύλου και Υποδοχής & Ταυτοποίησης αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Μέσω της εκπαίδευσης, οι ανωτέρω θα πρέπει να καθίστανται ικανοί να εντοπίζουν τα σημάδια ριζοσπαστικοποίησης σε πρώιμο στάδιο. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι ικανοί να προσφέρουν στήριξη στα άτομα που κινδυνεύουν ή να τα παραπέμπουν σε εξειδικευμένους επαγγελματίες, για περαιτέρω βοήθεια.

Το αντικείμενο του έργου εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού» και στοχεύει:

(α) στην πρόληψη της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού,

(β) στη συνεργασία με σκοπό τη διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής, καθώς και του κοινού για το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης,

(γ) στην εφαρμογή, κατά τα ανωτέρω, διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών,

(δ) στη δημιουργία πρόσθετης αξίας για την ασφάλεια της χώρας μέσω της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης, και

(ε) στη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης.