Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας Δράσης συνίσταται:

(α) στη σύνταξη και έκδοση ενός εκπαιδευτικού εγχειριδίου (σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης και εξτρεμισμού), έπειτα από τη συγκρότηση, ενεργοποίηση και λειτουργία της συγγραφικής ομάδας,

(β) στην έκδοση δύο «οδηγών τσέπης», έπειτα από την ενεργοποίηση και λειτουργία ομάδας ειδικών-εμπειρογνωμόνων,

(γ) στην υλοποίηση (ι) δύο (2) εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη δημιουργία δικτύου εκπαιδευτών σχετικά με το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης και (ιι) πέντε (5) εκπαιδεύσεων για επαγγελματίες πρώτης γραμμής.

Κατωτέρω αναφέρονται δραστηριότητες της Δράσης:

• η υλοποίηση εκπαίδευσης εκπαιδευτών πιστοποιημένων σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης

• η υλοποίηση τριών (3) εργαστηρίων – workshops

• η υλοποίηση δύο (2) διυπηρεσιακών εκπαιδεύσεων εκπαιδευτών για τη δημιουργία δικτύου πενήντα (50) εκπαιδευτών

• η υλοποίηση πέντε (5) προγραμμάτων επιμόρφωσης σε πέντε (5) διαφορετικές πόλεις, συνολικά εκατόν είκοσι πέντε (125) επαγγελματιών πρώτης γραμμής

• η υλοποίηση πέντε (5) ημερίδων ενημέρωσης (infodays) σε πέντε (5) διαφορετικές πόλεις

• ο συντονισμός των ενεργειών δημοσιοποίησης

• η συγγραφή εκπαιδευτικού εγχειριδίου

• η δημιουργία δύο (2) οδηγών τσέπης απευθυνόμενους σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής και σε λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, αντιστοίχως.

• η αναπαραγωγή δύο χιλιάδων (2000) αντιτύπων του εκπαιδευτικού εγχειριδίου.

• η αναπαραγωγή δύο χιλιάδων (2000) αντιτύπων για κάθε οδηγό τσέπης.

• η παραγωγή ψηφιακού δίσκου (DVD) το οποίο θα περιέχει εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό.

• η διεξαγωγή συνεδρίου λήξης του προγράμματος.

• η αξιολόγηση της δράσης από εξωτερικό φορέα.

• η κατασκευή ιστοσελίδας του έργου από εξωτερικό φορέα.

Η Δράση είναι συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ΄ αριθμ. 2016ΣΕ05020006 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο: «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού».